Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Ngu bo Than Tai - Luc Than Tai

19/11/2022 06:11 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Ngu bo Than Tai - Luc Than Tai

Ngũ Bộ Thần Tài: Lục Thần Tài (Jambhala Xanh)

Lục Thần Tài cũng là một thân hóa hiện của Phật A Súc Bệ, là Phật Vô Lượng quang quẻ Minh ở phương Tây. Ngài có màu xanh dương.

- Lục Thần Tài là vị Thần Tài coi về YỂU TÀI, tức trừ yểu mệnh vì tài.Lục Thần Tài từng thệ nguyện trước đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ngài sẽ bảo kê cho các ai trì tụng thần chú của ngài hay trì niệm hồng danh của ngài.

Lúc người nào đó gặp khó khăn, thấp nhất là trì tụng thần chú của ngài một bí quyết thật tâm trong khoảng tận đáy lòng, ngài sẽ phù trì vượt qua mọi cạnh tranh, giúp chúng sanh thoát khỏi nghèo khổ.

đặc trưng, Lục Thần Tài là vị Thần hộ pháp rất có ích cho sự nghiệp, công danh trong số 5 vị Thần Tài. Vì thế ai đang cầu công danh không nên bỏ qua Lục Thần Tài.- Thần chú Lục Thần Tài:

"Om Dzambhala Dzalim Dzaye Svaha"

https://banthothinhvuong.vn/ngu-bo-than-tai-la-gi-chu-ngu-bo-than-tai-la-gi/


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2582
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.