Globedia.com

×
×

Error de autenticación

Ha habido un problema a la hora de conectarse a la red social. Por favor intentalo de nuevo

Si el problema persiste, nos lo puedes decir AQUÍ

×
cross

Suscribete para recibir las noticias más relevantes

×
Recibir alertas

¿Quieres recibir una notificación por email cada vez que Banthothantaiongdia escriba una noticia?

Bai van khan Hoang Than Tai chuan va chi tiet nhat

21/11/2022 08:08 0 Comentarios Lectura: ( palabras)

Bai van khan Hoang Than Tai chuan va chi tiet nhat

Để bắt đầu, bạn hãy hình dung hoặc tin chắc phía trên là chư Phật, người tình Tát, Hộ pháp đang chứng kiến buổi lễ này, quanh đó là Thần Thánh, chư Thành hoàng ông công, ông bà cha ông đa dạng đời đã mất của dòng tộc và sau lưng là rất nhiều người quen, lẫn chúng sinh không quen biết đang cùng bạn quy y, rồi thật tâm đọc những lời sau: https://banthothinhvuong.vn/van-khan-hoang-than-tai-chinh-xac-nhat/

 


Sobre esta noticia

Autor:
Banthothantaiongdia (47 noticias)
Visitas:
2660
Tipo:
Tutorial
Licencia:
Copyright autor
¿Problemas con esta noticia?
×
Denunciar esta noticia por

Denunciar

Etiquetas

Comentarios

Aún no hay comentarios en esta noticia.